Mijn winkelwagen

Cart € 0,00

U hebt niets in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden van VentureHills B.V.


Algemene Voorwaarden van VentureHills B.V. gevestigd te 3056 JW Rotterdam aan de Bergse Dorpsstraat 5, inschrijving Kamer van Koophandel te Rotterdam, 50385429

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden betekenen de woorden “VentureHills”, de onderneming gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 50385429, en “wederpartij” betekent u als klant.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen VentureHills en een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Afwijking van deze voorwaarden is in overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk te geschieden.

1.3 Een algemene verwijzing door een wederpartij naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt door VentureHills uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Bij totstandkoming van een overeenkomst wordt de wederpartij geacht akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden en afstand te hebben gedaan van eigen voorwaarden.

1.5 VentureHills is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op lopende overeenkomsten.

1.6 Alle rechten en aanspraken in deze Algemene Voorwaarden en tussen VentureHills en de wederpartij gesloten overeenkomsten worden eveneens bedongen ten behoeve van door VentureHills ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.7 Indien een deel van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen hetgeen VentureHills en de wederparij overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 2 - Aanbieding en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.

2.2 De overeenkomst komt tot stand doordat VentureHills de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Onverlet het vorenopgemerkte vervalt een aanbieding in ieder geval vijf werkdagen na dagtekening daarvan.

2.3 Alle in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

2.4 VentureHills is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

2.5 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.

2.6 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende prijzen en gelden uitsluitend op de dag van aanbieding. Indien na de datum van aanbieding één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaat is VentureHills gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen.

2.7 Elke aanbieding is tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden.

2.8 Eventueel gedane mededelingen c.q. toezeggingen van door VentureHills ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers en/of vertegenwoordigers binden VentureHills niet, tenzij hiervan een schriftelijke bevestiging door VentureHills is verzonden.

Artikel 3 – Betaling

3.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dat een beroep kan worden gedaan op opschorting, verrekening of aftrek, tenzij schriftelijk anders door VentureHills aangegeven. VentureHills is gerechtigd om periodiek te factureren.

3.2 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen VentureHills en de wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door VentureHills opgestelde facturen en factuuroverzichten.

3.4 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, dan wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De wederpartij is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd betekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet betalen van de wederpartij veroorzaakt, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 300,=. VentureHills is in geval van verzuim van de wederpartij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

3.5 Betaalt u per creditcard, dan belasten wij uw creditcard bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 4: Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

4.1 Alle overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien VentureHills gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens juist en volledig aan VentureHills ter beschikking heeft gesteld.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de verzendtijd of leveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum. VentureHills zal zich redelijkerwijs inspannen om de producten binnen de overeengekomen termijn te leveren. Geschatte productietijden en verzendingstermijnen zijn slechts schattingen en hoeven niet gelijk te zijn aan de daadwerkelijke leveringstijden.

4.3 Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij VentureHills schriftelijk in gebreke te stellen. VentureHills dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.4 De wederpartij is verplicht de diensten en producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VentureHills gerechtigd, in geval van producten, deze op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. Op het moment van levering of opslag zoals hiervoor bedoeld gaat het risico van verlies en/of beschadiging van de producten over op de wederpartij.

4.5 VentureHills is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VentureHills de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

4.7 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.8 Indien VentureHills met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is VentureHills niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij VentureHills alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VentureHills rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4.9 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VentureHills vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting aan de zijde van VentureHills tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VentureHills op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.10 Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

4.11 Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VentureHills gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder mede begrepen alle advocaatkosten) aan de zijde van VentureHills daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door VentureHills in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van VentureHills totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met VentureHills gesloten overeenkomst deugdelijk zijn nagekomen.

5.2 Door VentureHills geleverde producten, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

5.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om VentureHills daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.4 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VentureHills veilig te stellen. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, schade en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan VentureHills ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is VentureHills gerechtigd tot deze penningen.

5.5 Voor het geval VentureHills zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan VentureHills en door VentureHills aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VentureHills zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 6 - Garantie en reclamatie

6.1 De door VentureHills geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Op de door VentureHills geleverde producten bestaat een commerciële garantie tegen materiaal en fabricagefouten, zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de wederpartij die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

6.2 De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen direct na levering, uiterlijk binnen 24 uur, schriftelijk aan VentureHills te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond na ontdekking daarvan, docht uiterlijk binnen drie werkdagen, per aangetekend schrijven aan VentureHills te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VentureHills in staat is adequaat te reageren. Eventuele retourzendingen dienen deugdelijk verpakt en vervoerd te worden en franco te worden verzonden.

6.3 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zeven dagen na levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen of wet en/of regelgeving een langere garantietermijn voorschrijft. Indien de door VentureHills verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld of wet en/of regelgeving een langere garantietermijn voorschrijft.

6.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VentureHills geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera. De wederpartij komt ook geen aanspraak op garantie toe door een gebrek ontstaan door slijtage.

6.5 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde producten. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VentureHills het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van VentureHills, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om het te vervangen product aan VentureHills te retourneren en de eigendom daarover aan VentureHills te verschaffen, tenzij VentureHills anders aangeeft.

6.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten en advocaatkosten, aan de zijde van VentureHills daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

6.7 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

6.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VentureHills en de door VentureHills bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 In deze Algemene Voorwaarden staan de verplichtingen en aansprakelijkheden van VentureHills met betrekking tot de levering van producten uitputtend vermeld. VentureHills is niet gebonden aan garanties en voorwaarden die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden staan vermeld. VentureHills sluit hierdoor uidrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot producten of diensten die eventueel op grond van de wet, verkeersopvattingen of gewoonte (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de overeenkomst. In het bijzonder is VentureHills er niet verantwoordelijk voor dat de producten geschikt zijn voor de doeleinden van de wederpartij.

7.2 De overeenkomst zal in geen geval onze aansprakelijkheid uitsluiten voor schade wegens door of lichamelijk letsel veroorzaakt door opzet of grove schuld van VentureHills, of voor fraude.

7.3 Met inachtneming van artikel 7.1 en 7.2 is VentureHills niet aansprakelijk op grond van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor verlies van inkomen, van winst, van contracten, van gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, waaronder gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie, die voortvloeit uit onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid) wanprestatie of anderszins.

7.4 Met inachtneming van artikel 7.1 en 7.2 is in alle gevallen de totale aansprakelijkheid op grond van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of zij voorvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, beperkt tot het bedrag dat de wederpartij voor de betreffende producten of diensten heeft betaald.

7.5 Uitsluitend indien artikel 7.4 onverhoopt geen toepassing vindt, dan heeft het volgende te gelden. Iedere aansprakelijkheid van VentureHills voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van VentureHills te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat is aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de Overeenkomst beperkt tot het bedrag dat voor de producten of diensten in verband waarmee de schade is ontstaan door de wederpartij aan VentureHills is betaald. De wederpartij is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag VentureHills aan te spreken. Elke aansprakelijkheid jegens personen werkzaam bij VentureHills is uitgesloten. Genoemde personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

Artikel 8 - Vrijwaring

8.1 De wederpartij vrijwaart VentureHills voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan VentureHills toerekenbaar is alsook alle aanspraken waarvan de oorzaak niet aan VentureHills toerekenbaar is.

8.2 Indien VentureHills uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden VentureHills zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is VentureHills, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten, waaronder de advocaatkosten, en schade aan de zijde van VentureHills en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 9 - Overmacht

9.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor VentureHills niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft VentureHills het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

9.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van VentureHills, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het bevat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest-, brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmeringen of vertragingen in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het door leveranciers van VentureHills niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van VentureHills onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van VentureHills, haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.

9.3 Voorzover VentureHills ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VentureHills gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

10.1 VentureHills behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door VentureHills verschafte materialen – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur voor, indien en voor zover daarop geen industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten.

10.2 Indien op de door VentureHills verschafte materialen – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur, industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, dan worden deze door VentureHills geleverd op basis van de licentie en garantie van de licentiegever. De wederpartij dient te voldoen aan de eisen, die de licentiegever heeft gesteld aan het gebruik.

10.3 De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproductie in welke zin dan ook is verboden. De wederpartij vrijwaart VentureHills voor aanspraken van derden wegens inbreuk door de wederpartij op de verplichting bedoeld in artikel 10.2.

Artikel 11 - Bevoegde rechter en toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met VentureHills, ook die betreffende transacties met het buitenland, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (VN Koopverdrag, CISG, d.d. 11 april 1980) zijn niet van toepassing.

11.2 Als plaats van uitvoering van de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende verbintenissen zal de plaats van statutaire vestiging van VentureHills gelden.

11.3 Alle geschillen tussen de wederpartij en VentureHills zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.